Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Organisatie

 
Belangenbehartiger voor ondernemers

De regionale vereniging Werkgevers Drechtsteden is de belangenbehartiger voor ondernemers in de Drechtsteden. Het gaat daarbij zowel om de collectieve als de uiteenlopende individuele belangen.
De WD doet dit door actief te participeren in verschillende organen, door mee te denken in de ontwikkeling van de regio en door samen te werken met verschillende instanties. Via het uitgebreide netwerk van de WD enhaar bestuurders is het mogelijk in een vroegtijdig stadium problemen te
bespreken en samen naar oplossingen te zoeken.

De Werkgevers Drechtsteden heeft meer dan 200 leden: werkgevers uit verschillende branches die gevestigd en/of actief zijn in het Drechtsteden gebied. Dit omvat sectoren zoals industrie, handel, dienstverlening, zorg, onderwijs, enz. Hierbij richt de WD zich specifiek op het grootbedrijf,
hoewel iedere werkgever-ondernemer lid van de vereniging kan worden. Door de brede samenstelling van het ledenbestand is het voor de WD mogelijk om steeds snel te kunnen schakelen. Dit door de juiste deskundigen te betrekken bij de vraagstukken in de regio.

Het bestuur van de Werkgevers Drechtsteden heeft zich gegroepeerd rond een drietal kernonderwerpen, veelal samen met individuele leden in verschillende werkgroepen. 

Dit betreft:

• Bedrijfshuisvesting, milieu & bereikbaarheid
• Kennisdeling & innovatie
• Onderwijs & arbeidsmarkt

Daarnaast zijn binnen de vereniging op ad-hoc basis projectgroepen actief voor specifieke actuele onderwerpen. Deskundige en betrokken leden die zich gezamenlijk buigen over het oplossen van problemen, het realiseren van kansen en/of het delen van kennis. Ook het verstevigen van onderlinge banden en netwerken is van groot belang binnen de WD. Maandelijks worden er bijeenkomsten
georganiseerd. Zowel met een informeel als met een zakelijk karakter. Bijeenkomsten waarop informatie wordt uitgewisseld, maar waarbij de leden ook volop contacten kunnen leggen met andere ondernemers.

Visie

Gemeenten in Drechtsteden zullen meer gaan samenwerken.

De overheid wordt de komende jaren kleiner waardoor er in toenemende mate behoefte zal ontstaan aan externe advisering en samenwerking met marktpartijen. Ook de interregionale samenwerking zal toenemen. Gemeenten zullen zich gaan focussen op facilitering en conditionering. Bedrijven en flankerende organisaties zullen meer het voortouw krijgen in de beleidsuitvoering. Zij zullen daarbij geconfronteerd worden met stevige vraagstukken op het gebied van werken, wonen, infrastructuur, onderwijs, innovatie en zorg.

Een goede lobbyorganisatie die pro-actief optreedt en die de samenwerking tussen bedrijven bevordert is daarbij van cruciaal belang. De nadruk zal komen te liggen op samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven en overheden, maar ook tussen de verschillende ondernemersverenigingen. Alleen op die manier kunnen we een vuist maken en een stevige lobby op gang brengen. Belangenbehartiging wordt de komende jaren steeds belangrijker, ook voor Werkgevers Drechtsteden.

Missie

Het is de missie van Werkgevers Drechtsteden uit te groeien tot de leidende ondernemersvereniging in de regio. Dat kan alleen door duidelijk toegevoegde waarde te bieden. Aan onze leden, maar ook aan partijen waarmee we om de tafel zitten. We zullen initiatiefrijk, sturend en leidend lobbyisme moeten bedrijven waarbij we zelf de peilers van onze strategie bepalen. Om dat te kunnen realiseren hebben we draagvlak nodig. Draagvlak van onze leden en draagvlak in het (politieke) krachtenveld.

Is dat draagvlak er, dan kunnen we een pro-actieve en leidende rol spelen in verschillende ontwikkelingen in de regio. We kunnen bovendien een belangrijke katalysator zijn in de samenwerking tussen bedrijven, bijvoorbeeld door het scheppen van condities, het verstrekken van informatie en het aanbieden van netwerken.

Statuten

Download hier de statuten van de vereniging.