Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Nieuwsflits WD 18-06-09

 
     
     
  Nieuwsflits Werkgevers Drechtsteden  
  18 juni 2009  
 
WERK, WELZIJN EN WELVAART
10 SPEERPUNTEN OM DE DRECHTSTEDEN ECONOMIE TE VERSTERKEN

Gisteravond heeft Teun Muller als voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden het 10 speerpuntenboekje op het gebied van werk, welzijn en welvaart overhandigd aan de heer R. Bandell als voorzitter van de Drechtraad. Hij sprak daarbij de volgende toespraak uit.

Geachte voorzitter, geachte leden van de Drechtraad.

Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid die Werkgevers Drechtsteden van U gekregen heeft om een aantal woorden tot U te richten.

Ik ben gekomen om U een boekje te overhandigen met attentiepunten die van grote waarde kunnen zijn als u zich gaat buigen over de programma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2010.
Maar ik wil vooraf nog voor een actueel punt kort de aandacht vragen.

Uw agenda voor vanavond vermeldt een beslissing over het container transferium bij Alblasserdam.
De WD is niet enthousiast over deze plannen, maar begrijpt de situatie waarin U als Drechtraad door druk van de regering en van het Havenbedrijf Rotterdam min of meer gedwongen wordt een positief besluit te nemen.

Wij willen hierbij extra aandacht vragen voor maatregelen die onderzocht moeten worden, of liever gelijk genomen moeten worden, wat betreft de afhandeling van het vrachtverkeer op de weg.
Graag willen wij U de suggestie geven dat niet alleen een verbreding van de A15 bekeken moet worden, maar dat in dit kader ook de capaciteit van de Noord-Zuid verbindingen beoordeeld moeten worden, of wel de brug bij Gorinchem en bij Moerdijk. Deze hebben nu al hun maximale capaciteit bereikt.Dames en heren,

Werk, Welzijn en Welvaart is de titel van ons boek met 10 speerpunten die de Drechtsteden economie kunnen versterken. Het is niet geschreven als beoogde maatregelen om de huidige economische recessie te bestrijden, maar ook daarin kunnen ze zeker heilzaam werken.

In 2008 werd in onze ledenvergadering aangegeven dat wij de politieke partijen proactief willen benaderen met datgene dat het bedrijfsleven van belang vindt voor onze regio. Dit moest zorgvuldig maar vooral ook snel gebeuren, want in de komende zomervakantie worden veel verkiezingsprogramma’s geschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Door met speerpunten te werken kunnen wij een duidelijk beeld geven wat het bedrijfsleven wil en waar volgens onze leden de kansen voor de regio liggen. Kansen voor de ondernemingen zelf, maar vooral ook kansen die ten goede komen aan een ieder die in de Drechtsteden werkt en leeft.
Daarom heeft dit boekje de veelzeggende titel Werk, Welzijn en Welvaart.

Deze speerpunten zijn door de WD-leden zelf bepaald.
Het wordt dan ook breed gedragen in het bedrijfsleven. Niet in de laatste plaats omdat het ledenbestand van de WD meer dan 230 ondernemingen omvat, waarvan het merendeel tot het grootbedrijf kan worden gerekend.

Onze speerpunten zijn zorgvuldig bepaald. Het bestuur van WD heeft op basis van verschillende relevante thema’s 21 concept punten aan haar leden voorgelegd. Zij hebben in ruime mate digitaal naar ons gereageerd door hierin hun top 10 aan te geven.

Het voert te ver om in dit korte tijdsbestek al deze 10 speerpunten uitvoerig te bespreken. U kunt het zelf in dit handzame boekje eenvoudig nalezen en op onze website vind u morgen het digitale bestand.
Ik kan u wel alvast meegeven dat de punten verschillende belangwekkende thema’s raken, zoals visieontwikkeling en daadkracht, ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt.

Een aantal zaken wil ik u nu extra onderstrepen.
Het zal duidelijk zijn dat de bereikbaarheid van de bedrijven voor onze leden zwaar weegt. De werknemers moeten naar het bedrijf kunnen komen. Onze producten moeten we op goede wijze naar de afnemers kunnen vervoeren. 

Hier zal de politiek voortdurend bij haar plannen aan moeten denken, want een slechte bereikbaarheid bedreigt onze werkgelegenheid en welvaart.

Eveneens van belang zijn de contacten van overheidsorganen met het bedrijfsleven. Deze gaan vaak stroef, we kennen elkaar onvoldoende en de wil om samen op te trekken is niet altijd aanwezig, terwijl de sleutel tot het succes voor onze gezamenlijke toekomst juist in het effectief samenwerken zit.
Daarom vragen we ook uw aandacht om nu eens samen met alle betrokkenen goed na te denken over onze kansen en bedreigingen. 

Waar willen we samen als regio naar toe. Hoe komen we tot een gedragen toekomstvisie waar het beleid op kan worden afgestemd. Een beleid dat ook aan onze jeugd Werk, Welzijn en Welvaart moet kunnen bieden.

Werkgevers Drechtsteden roept de politieke partijen in de Drechtsteden op deze speerpunten te verwerken in hun programma’s en er de komende jaren met de colleges ook daadwerkelijk uitvoering aan te doen geven.

Wij werken daar zelf ook graag aan mee.

Met de 10 speerpunten willen we samen bouwen aan een goede toekomst voor de regio. Dat vergt veel inspanning, visie en tijd.

Maar ook de korte termijn mogen we niet vergeten.
Er is nu een hevige recessie gaande die ernstig om zich heen grijpt. De werkloosheid zal sterk oplopen. De echte grote klappen zullen pas de komende maanden vallen. Dit vraagt om coördinatie en daadkracht van het openbaar bestuur.
Er komen deze weken duizenden jongeren van de scholen die werk zoeken en dat niet zullen vinden. Laten we hen nu in de kou staan en praten we daarna weer decennialang over een verloren generatie?

We hebben in het voorjaar al een 5-punten plan gelanceerd als ons antwoord op de recessie. Arbeidsmobiliteit en jeugd stonden daarbij centraal. Dat kunt u nogmaals nalezen in de losse publicatie die wij u met ons speerpunten-boek aanbieden.

Het is onthutsend te moeten constateren dat de afgelopen maanden veel tijd is verspild aan interne discussies. De WD roept politiek en bestuurders op eens kritisch naar de uitvoeringsinstanties te kijken.
Als deze onvoldoende een externe gerichtheid hebben en geen verbinding kunnen leggen met het bedrijfsleven, dan gebeurt er nog maandenlang niets.
We moeten juist nu werken aan de mismatch op de arbeidsmarkt. Juist nu moeten we de vacatures die er nog zijn snel zien te vervullen.

Het is crisistijd en dan is leiderschap nodig. Pak die handschoen op en geef de jeugd een eerlijke kans.
Ook daar werkt het bedrijfsleven binnen haar mogelijkheden graag aan mee.

Geachte voorzitter, burgemeester Bandell,
Ik wil U gaarne namens Werkgevers Drechtsteden onze speerpunten overhandigen.”

Leden WD

We zijn er trots op dat we mede namens uw medewerking als leden van de WD, dit boekwerk tot stand hebben kunnen brengen en hopen deze speerpunten in de komende politieke programma’s terug te vinden. Wij zullen bewaken dat de uitvoering ook daadwerkelijk ter hand zal worden genomen en zullen gezamenlijk streven naar versterking van de economie en verbetering van de werkgelegenheid. U kunt als ambassadeurs van de WD mede uw steentje daaraan bijdragen. 

Het boekje met de speerpunten treft u vandaag in uw postbus aan en is tevens te vinden op
onze website www.werkgeversdrechtsteden.nl