Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

REACTIE DRECHTSTEDEN OP HET WD SPEERPUNTENBOEKJE

 
   
     
  10 speerpunten "Werk Welzijn en Welvaart"  
  14 december 2009  
 
Geachte leden,

Zoals u bekend heeft op 17 juni jl. onze voorzitter Teun Muller, het 10 speerpuntenboekje tijdens de Drechtraad overhandigd aan de heer Ronald Bandell, als voorzitter van de Drechtraad. Het boekje bevat speerpunten op het gebied van Werk, Welzijn en Welvaart ter versterking van de regionale economie.

Op 4 december hebben wij een reactie van het Drechtsteden bestuur op deze brief ontvangen, die u hieronder aantreft.

Wij waarderen uw betrokkenheid bij de versterking van de economie van de Drechtsteden en de actieve rol die u daarbij wilt vervullen. Deze brief bevat onze reactie op uw notitie.

Inleiding

U toont zich bezorgd over de ontwikkeling van de regionale economie en constateert dat de economie in de Drechtsteden kwetsbaar is. Onder andere door oprukkende woningbouw ten koste van (watergebonden) industrieterreinen, dichtslibbende wegen en een tekort aan technisch geschoolde medewerkers wordt de economische ontwikkeling in onze regio naar uw mening beperkt.

Ook ons bestuur is van mening dat de economie in de Drechtsteden kwetsbaar is. Het versterken
van de regionale concurrentiekracht vraagt om een grote inzet en gaat ons allen aan. Juist daarom
heeft de lokale en regionale overheid al vele jaren zeer geYnvesteerd in het verbeteren van het
vestigingsklimaat en de economische structuur. Wij constateren de door u geformuleerde doelen,
uitstekend aansluiten bij de economische doelen zoals de Drechtsteden die op dit moment hebben
vastgesteld in het Meerjarenprogramma (MJP) 2007-2010. In relatie tot de economische ontwikkeling van de regio hebben de Drechtsteden hierin als doelen benoemd:

- vergroten werkgelegenheid en versterken kansrijke sectoren
- versterken economische concurrentiepositie
- verbeteren economische bereikbaarheid
- versterken kennisinfra en terugdringen schooluitval

Met een voorzichtige doorkijk naar de volgende collegeperiode en daarbij de huidige economische situatie in ogenschouw houdend, is het te verwachten dat deze doelstellingen wederom de basis zullen vormen voor het nieuwe regionaal Meerjarenprogramma van de Drechtsteden.

Lees verder . . .