Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Zandcementvloeren en Arbeidsinspectie: juridische consequenties

 
   
     
  Zandcementvloeren en Arbeidsinspectie: juridische consequenties  
  8 februari 2010  
 
De Arbeidsinspectie heeft aangekondigd dat ze met ingang van 1 januari 2010 (bericht van 21 januari 2010) werken met zandcementvloeren niet meer wil toestaan. Het trekken met een rei is te belastend voor de werknemer en het schuren veroorzaakt kwartsstof, aldus de Arbeidsinspectie, die vindt dat anhydriet gietvloeren een prima alternatief zijn. Slechts in uitzonderingsgevallen (schuine vloeren, buitenwerken, haastwerk e.d.) is een zandcementvloer toegestaan, maar ook dan moet de wijze van bewerken worden aangepast.

De belanghebbenden (ontwikkelaars, aannemers en afwerkingsbedrijven) hebben geprotesteerd. Zij vinden het vreemd dat er zonder enig overleg zulke drastische stappen worden gezet. Het laatste woord hierover is dus nog niet gesproken en geschreven.

Opschorting tot 1 mei 2010
Naar aanleiding van de protesten heeft de Arbeidsinspectie de handhaving opgeschort (dus niet het verbod ingetrokken) tot 1 mei a.s.. Dat levert vanzelfsprekend nog steeds de vraag op wat de juridische consequenties nu en na
1 mei zijn.

Telefonische toelichting Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie had ons bij monde van projectleider Benders overigens wèl al gemeld dat ze lopende aanbestedingen en contracten zal ontzien. Ook de financiële consequenties van wijzigingen in lopende projecten zal de Arbeidsinspectie, als het alsnog zover komt, meewegen.

Nieuwe projecten
Het blijft verstandig om bij het maken van een ontwerp vanaf nu rekening te houden met het verbod. Gezien de publiciteit kan er immers geen beroep gedaan worden op onbekendheid daarmee.

Uit de toelichting van de Arbeidsinspectie blijkt dat de uitzonderingsmogelijkheden beperkt zijn (hellingen, spoedklussen e.d.). Dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden.

Bestaande projecten, al dan niet in uitvoering
Voor werk dat reeds in aanbesteding of in uitvoering is, was de Arbeidsinspectie al niet van plan om aanpassingen te eisen, extreme gevallen daargelaten.

Vooralsnog hoeft de branche dus niet te vrezen dat er wijzigingen van lopende contracten geëist worden. Indien de Arbeidsinspectie zich wél streng op zou gaan stellen bij lopende contracten, zou dat juridische actie nodig kunnen maken. Het gaat immers niet alleen om de eventuele kostenconsequenties, maar ook om aanpassing van het ontwerp voor wat betreft materialen en/of de afmetingen van het werk.

Met een beroep op artikel 6:258 BW, betreffende onvoorziene omstandigheden zouden dan aanpassingen van de overeenkomst als gevolg van de beleidswijziging ter zake de planning, afmetingen e.d. aan de orde gesteld moeten worden.

De kosten kunnen wellicht doorberekend worden met een beroep op paragraaf
47 UAV, of (als de UAV niet van toepassing zijn) artikel 7:753 BW. Er kan immers sprake zijn van kostenverhogende omstandigheden. Of dit wat op zou leveren is zeer de vraag.

Voor een ontwikkelaar die al koopovereenkomsten heeft gesloten, wordt het namelijk lastig om de kosten door te berekenen. Ook de aannemer moet vrezen dat het doorberekenen niet zomaar mogelijk is. Immers, daar ligt de drempel van het percentage van de kostenstijging ten opzichte van de aanneemsom. Ook dáár ligt dus een reden voor de Arbeidsinspectie om niet te streng in te grijpen. Dat staat vanzelfsprekend nog los van de vergaande consequenties voor de afbouwbedrijven.

N.B.: mocht het toch zover komen, vergeet dan niet eventuele plannings- en overige consequenties bekend te maken, hou dan ook de bouwvergunning in de gaten en overleg tijdig met de gemeente.


Mr. Hugo Meijer
Sectie Bouwrecht / Onroerend Goed
Ten Holter Advocaten Dordrecht
meijer@tenholter.nl