Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

DORDRECHT WIL REGIE VERDUURZAMING ENERGIE IN EIGEN HANDEN NEMEN

 
1 november 2011
Keuze voor eigen energiecoöperatie

Dordrecht wil zelf het heft in handen nemen om samen met partnersen inwoners energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de stad teversnellen. De gemeente Dordrecht en energie- en afvalnutsbedrijf HVC richtenhiervoor een eigen energiecoöperatie op. De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD)krijgt een startkapitaal van 1,4 miljoen euro mee en gaat daarna werken met eenrevolving fund, waarbij opbrengsten gebruikt worden voor nieuwe investeringenin duurzame energie.


Dordrecht en HVC zetten methet oprichten van de Energiecoöperatie Dordrecht een grote stap op het gebiedvan duurzame energie in Nederland. De ECD voorziet in een duidelijk loket voorduurzame energie en energiebesparing met hieraan gekoppeld een sterkeuitvoeringsorganisatie. De ECD ondersteunt niet alleen inwoners en bedrijvenbij het treffen van energiebesparende maatregelen, maar slaat ook een brugtussen de betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven enerzijds en duurzameenergie- en energiebesparingprojecten anderzijds.

Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid): ?We hebben in de gemeenteraadstevige energiedoelstellingen vastgelegd die in 2015 moeten leiden tot elfprocent energiebesparing ten opzichte van 2009 en drie procent opwekking vanduurzame energie. In 2050 willen wij energieneutraal zijn. Ik wil voor diegroene economie op lokaal niveau gaan. Om dat te halen, moeten we versnellen enzelf de regie pakken. Dat doen we nu, samen met onze lokale partner HVC, doorde Energiecoöperatie Dordrecht op te richten. Een innovatie waar we onze nekvoor uitsteken. Als je innoveert, zitten daar risico?s aan. Niemand heeft eenglazen bol, maar de gemeente Dordrecht en HVC zijn er van overtuigd dat de ECDgaat slagen en dat inwoners van Dordrecht hier van gaan profiteren.?

Monic van Eerden van HVC: ?Overheden kunnen met de huidige technieken de oudenutsvoorzieningen, zoals (duurzame) energie, weer in eigen hand nemen.Dordrecht heeft, als voorloper op gebied van duurzaamheid, deze stap gezet. HVCtrekt hier als nutsbedrijf graag samen met haar in op. We voorzien dat de ECDeen groot maatschappelijk effect kan bereiken. De lokale energiecoöperatie isbij uitstek geschikt om in te zoomen op de lokale situatie en wat daar nodigis. We pakken verschillende duurzame energieprojecten in coöperatievesamenwerkingsverbanden op. In combinatie met het revolving fund moet dit zorgenvoor lokale versnelling op gebied van duurzaamheid. Door in dit alles samen opte trekken met inwoners en bedrijven willen we bovendien een impuls geven aande lokale economie en sociale samenhang en betrokkenheid.?

Veelzijdig
De energiecoöperatie krijgt een veelzijdig karakter. Er komt eenenergieloket in de Duurzaamheidsfabriek, zowel fysiek als digitaal, waar mensentips en besparingsadviezen kunnen krijgen. De ECD gaat wijkgerichteenergiebesparingsacties coördineren en in deze rol hand- en spandienstenverrichten bij burgerinitiatieven. Ontwikkeling van projecten voor overigeactiviteiten gaat de ECD wel coördineren, maar wordt uitgevoerd door op terichten project BV?s. De coöperatie kan via zo?n project BV ook optreden alsleverancier van duurzame energie, waarbij HVC de faciliteiten levert. Hiermeekan duurzaam opgewekte energie uit eigen stad tegen marktconforme prijzenworden aangeboden. De marge vloeit terug naar het fonds dat het ECD beheert omte investeren in nieuwe projecten voor duurzame energie en energiebesparing.Zowel de gemeente Dordrecht als HVC krijgen geen winst uitgekeerd. Decoöperatie gaat zoveel mogelijk als leerwerkbedrijf functioneren.

Besluitvorming
Het college van B&W van Dordrecht en de Raad van Commissarissen van HVChebben ingestemd met de oprichting van de ECD. Het voorstel gaat nu voorbesluitvorming naar de gemeenteraad van Dordrecht. Als de gemeenteraad instemt,gaat het besluit ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincieZuid-Holland.