Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Prinsjesdag 2012: Wat betekent het voor u?

 
19 september 2012
Inkomstenbelasting, Eigen woning en hypotheekrenteaftrek

Het kabinet introduceert nieuwe fiscale regels ten aanzien van de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2013 geldt een onderscheid tussen bestaande leningen en nieuwe leningen. Indien vanaf 2013 een nieuwe (hypothecaire) lening wordt afgesloten, dan is aftrek van rente alleen mogelijk als de lening binnen 30 jaar maandelijks (annuïtair of lineair) wordt afgelost. De aflossingsverplichting moet bij het aangaan van de schuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en moet daadwerkelijk worden nageleefd. Indien men bijleent of een bestaande lening ophoogt dan gelden de nieuwe hypotheekregels ook ten aanzien van dit bijgeleende of opgehoogde bedrag.
 
Lees meer
 
Loonheffingen, De forensentaks
Sinds het Lenteakkoord was het al duidelijk: het woon-werkverkeer zal niet meer zakelijk zijn, maar wordt privé. Dat heeft tot gevolg dat vergoedingen voor woon-werkverkeer belast worden en dat aan een bijtelling van een auto van de zaak nauwelijks nog valt te ontkomen. In het wetsvoorstel ?Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer? worden de plannen uitgewerkt.
 
Lees meer
 
Vennootschapsbelasting

De meest in het oog springende wijzigingen in de vennootschapsbelasting zijn de volgende:
 
  • Afschaffing van de thincapregeling. Deze regeling gaat bovenmatige financiering met vreemd vermogen tegen door de renteaftrek op het teveel aan vreemd vermogen niet toe te staan. Men dient wel te bedenken dat een additionele renteaftrekbeperking met betrekking tot deelnemingsrente wordt ingevoerd per 1 januari 2013. Deze maatregel was opgenomen in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, die reeds door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.
  • Aanpassing van de buitenlandse belastingplicht voor bestuurdersbeloningen. Hierdoor kunnen naast beloningen voor het formele bestuurderschap ook beloningen voor materiële bestuurswerkzaamheden voor een in Nederland gevestigd lichaam worden belast. Voorwaarde is wel dat het van toepassing zijnde belastingverdrag het heffingsrecht aan Nederland toewijst (zoals het geval is in het belastingverdrag met België).
  • Aanpassing van het fiscale-eenheidsregime in verband met de flexibilisering van het bv-recht. Door deze flexibilisering kunnen winstrechten en stemrechten over verschillende aandelen worden verdeeld. Mogelijk gevolg is dat een moedermaatschappij die 95% van de aandelen in een dochtermaatschappij bezit geen stemrechten (en dus alleen winstrechten) in die dochtermaatschappij heeft. Om die reden wordt nu geregeld dat van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting alleen sprake kan zijn indien een moedermaatschappij niet alleen 95% van de juridische en economische eigendom van de aandelen, maar ook ten minste 95% van de stemrechten in de dochtermaatschappij moet bezitten.
 
Indirecte belastingen, Overdrachtsbelasting

Verlenging faciliteit bij doorverkoop onroerende zaken
Het kabinet verlengt de termijn voor de vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop van onroerende zaken van 6 naar 36 maanden. Deze verruiming was overigens al eerder bekend gemaakt. De verlengde termijn mag al worden toegepast voor een verkrijging van onroerende zaken vanaf 1 september 2012. De verlengde termijn voor doorverkoop geldt voor alle onroerende zaken en is dus niet alleen beperkt tot woningen. Daarnaast is het niet relevant of de verkoper/koper een particulier of ondernemer is.
 
Uitbreiding van het begrip woning voor de overdrachtsbelasting
De verkrijging van een bestaande woning is belast met 2% overdrachtsbelasting. Met ingang van 1 januari 2013 geldt het 2%-tarief ook voor de verkrijging van zogenoemde aanhorigheden (zoals tuinen, garages en schuren) als deze verkrijging op een later tijdstip dan de woning zelf plaatsvindt. Op dit moment is de verkrijging van deze aanhorigheden nog belast met 6% overdrachtsbelasting.
 
Lees meer
 
Overige fiscale maatregelen, Constructiebestrijding bodem(voor)recht

Bij het invorderen van belastingschulden heeft de fiscus twee bijzondere rechten die in de praktijk van groot belang zijn: het bodemrecht en het bodemvoorrecht (fiscale voorrecht). Het bodemrecht houdt in dat de fiscus voor het invorderen van de belastingschuld van bedrijf A beslag kan leggen op roerende zaken van bedrijf B, die zich bevinden op ?de bodem? van A. Daarbij valt te denken aan machines of installaties die het bedrijf gebruikt. Het fiscale voorrecht houdt in dat de Belastingdienst in principe voorrang heeft op alle goederen van de belastingschuldige ten opzicht van andere schuldeisers.
 
Lees meer