Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Subsidie Planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland, 1e tranche 2013

 
13 augustus 2012
De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat de kwaliteit van bedrijventerreinen op orde komt en behouden blijft. Eén van de provinciale instrumenten om daaraan bij te dragen is de subsidie voor planvorming bedrijventerreinen. Van 1 juli t/m 30 september 2012 kunnen aanvragen worden ingediend.

Wie kunnen subsidie aanvragen
Planvormingssubsidie kan o.a. worden aangevraagd door gemeenten en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen  ('rechtspersonen die niet een op het maken van winst gerichte doelstelling hebben').

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd
De subsidie is bedoeld voor het voorbereiden van herstructureringsprojecten, ontwikkelingsprojecten (= nieuwe terreinen) of projecten op bestaande terreinen. Voorbereiden betekent: het doen van onderzoek, opstellen van (uitvoerings-) plannen e.d. Denk daarbij aan haalbaarheidsonderzoek, technisch onderzoek, het opstellen van een herstructureringsplan, een Economische Effectrapportage, onderzoek naar het invoeren van gezamelijke kwaliteits- en duurzaamheidsmaatregelen (als duurzame energie, goed beheer, duurzame mobiliteit), etc.
De subsidie is niet bedoeld voor structurele activiteiten van een organisatie of voor bv complete jaarplannen van een stichting of vereniging. Concrete onderdelen uit jaarplannen kunnen wél in aanmerking komen.

Waaraan moeten projecten in ieder geval voldoen
Het project moet betrekking hebben op een bedrijventerrein van tenminste 5 hectare netto. Verder mag er niet al eerder subsidie voor een dergelijk project op het betreffende terrein zijn verleend.

Waar let de provincie bij de beoordeling op
De provincie bekijkt of het project een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit op het bedrijventerrein, zoals beeldkwaliteit, bereikbaarheid, ruimtewinst, duurzame energievoorzieningen, goed beheer, e.d. Ook wordt gekeken of het gaat om een bedrijventerrein dat prioriteit heeft wat herstructurering betreft (vermelding in een regionale bedrijventerreinenstrategie). Verder spelen o.a. het belang van ruimte voor watergebonden en/of milieuhinderlijke bedrijven een rol bij de beoordeling en het draagvlak (bij ondernemers en bestuur) voor het project. Aan al deze aspecten worden punten toegekend. Zijn er meer aanvragen dan er subsidie beschikbaar is, dan vallen projecten met het minste aantal punten af. Projecten die minder dan 20 punten scoren worden in ieder geval afgewezen.

Welke kosten komen in aanmerking
Alleen de kosten voor de inhuur van externe expertise komen voor subsidie in aanmerking. De aanvrager mag het onderzoek dus niet zelf uitvoeren. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van ? 50.000.- . Een quickscan (die voldoet aan voorwaarden) kan in aanmerking komen voor 100% subsidie tot een maximum van ? 10.000,- . Een aanvrager kan per terrein één aanvraag indienen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u weten of uw project een kans maakt op subsidie:
Aleida van den Akker    tel: 070 - 441 70 26    e-mail: a.vanden.akker@pzh.nl
Gerda Meijer        tel: 070 - 441 74 31    e-mail: g.meijer1@pzh.nl

De complete tekst van de subsidieregeling met alle voorwaarden vindt u op de website van de provincie. Link:

http://www.zuid-holland.nl/subsidies?&view=product&product_id=6309&top10=1&smarttags=0&navigation=list

Daar vindt u ook het aanvraagformulier dat u moet gebruiken.