Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Uitnodiging inloopbijeenkomst bestemmingsplan Zeehavens

 
13 juni 2012
Voor het gebied Zeehavens / Louterbloemen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp (= concept) is in de periode van 7 juni t/m 18 juli 2012 onderwerp van inspraak.
Graag nodig de Gemeente Dordrecht u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 19 juni. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur kunt u terecht bij Volker Stevin Materieel B.V. aan de Donker Duyvisweg 75.

Daar zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen van u over het nieuwe bestemmingsplan te beantwoorden.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden in het  gebied geregeld. De geldende bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. Bovendien bepaalt de Wet ruimtelijke ordening dat op 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar.

Andere redenen voor een nieuw bestemmingsplan zijn ondermeer de in het Masterplan Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht voorgestelde maatregelen om de (zee-)havenfunctie van het gebied te versterken en de daaruit voortgekomen samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR).

Vervolgstappen
De procedure om te komen tot een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan verloopt globaal in drie stappen. De inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan (nu) is stap 1.
Verwerking van de inspraakreacties leidt tot een ontwerpbestemmingsplan, waar zienswijzen tegen ingediend kunnen worden (stap 2). Verwerking van de zienswijzen leidt tot het definitieve bestemmingsplan, dat voor vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd (stap 3).

Inzage in de stukken
Het voorontwerpbestemmingsplan kan van 7 juni 2012 tot en met 18 juli 2012 tijdens de openingsuren worden ingezien in de hal van het Stadskantoor (Spuiboulevard 300). Het plan (plankaart en regels) en de bijbehorende toelichting en bijlagen kunnen ook via www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen worden bekeken.

Inspraakreacties
Tot en met 18 juli 2012 kunnen inspraakreacties (bij voorkeur schriftelijk) worden ingezonden aan:
Gemeente Dordrecht, Directeur Stadsontwikkeling, Postbus 8, 3300 AA  DORDRECHT, onder vermelding van ?inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Zeehavens?.

Indien gewenst kan via www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen ook een webformulier worden gebruikt. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen moet u tijdig, bij voorkeur uiterlijk 11 juli 2012, een telefonische afspraak maken (078 ? 770 4901).

Ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan waarvoor te zijner tijd de procedure volgens de Wet ruimtelijke ordening zal worden gestart (bovengenoemde stap 2 en 3).

Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van het Zeehavengebied, dhr. W. van Beers (078 770 4891).