Privacy Policy

Werkgevers Drechtsteden (WD) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Middels dit privacy statement willen wij u graag informeren over welke gegevens wij verwerken en wat wij daarmee doen. Hierin streeft WD naar optimale transparantie. U kunt zich derhalve te allen tijde wenden tot het bestuur van Werkgevers Drechtsteden, office@werkgeversdrechtsteden.nl, voor meer informatie.

Welke gegevens?

WD verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:

 • NAW‐gegevens van de werknemers van de bedrijven;
 • Contactgegevens (e‐mail en telefoon);
 • Beeldmateriaal;
 • Informatie over lidmaatschap.

Waarom?

De reden waarom WD persoonsgegevens verwerkt is veelzijdig.

 • Wij hebben uw gegevens nodig om aan de overeenkomst van lidmaatschap uitvoering te kunnen geven. Zo gebruiken wij de gegevens om facturen te kunnen verzenden, maar ook om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en netwerkmogelijkheden.
 • Wij versturen jaarlijks een ledenlijst naar al onze leden, zodat zij op de hoogte blijven van hun medeleden. Geïnteresseerde niet‐leden ontvangen op verzoek ook een ledenlijst, zonder vermelding van contactpersoon, zodat zij kunnen beoordelen of zij ook lid willen worden.
 • Wij delen foto’s van evenementen op onze website, magazines en nieuwsbrieven. Dit doen wij zodat leden en niet‐leden een sfeerimpressie krijgen van onze evenementen en activiteiten. Zo vergroten wij ons bereik als Werkgevers Drechtsteden en werven wij hopelijk meer leden waar u mee kunt netwerken.
 • In het kader van de doelstellingen van de WD versturen wij ook nieuwsflitsen, nieuwsbrieven en uitnodigen naar aan de WD gelieerde bedrijven en organisaties.

WD verwerkt deze gegevens enerzijds omdat de overeenkomst van lidmaatschap eraan ten grondslag ligt. Anderzijds heeft WD een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens geen noodzakelijkheid is om de overeenkomst uit te voeren en WD geen gerechtvaardigd belang heeft, zal WD u om uw toestemming vragen.

Met wie delen wij gegevens?

Voor het voeren van het secretariaat van de vereniging, het versturen van nieuwsberichten, magazines en uitnodigingen, maken wij gebruik van externe bureaus. Deze externe bureaus hebben uw contactgegevens van ons ontvangen om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Met deze bureaus heeft WD een verwerkersovereenkomst afgesloten om te waarborgen dat de gegevens veilig worden verwerkt. Leden hebben een eigen inlogcode ontvangen voor de website van WD. Wij zijn niet geautoriseerd voor uw omgeving. Tevens kunnen wij geen informatie invoeren en/of wijzigen nadat u de inlogcodes heeft verkregen. Wel hebben wij uiteraard een websitebeheerder met wie wij ook een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten die toegang heeft tot de omgeving.

Bewaartermijnen

Zolang u lid bent bij WD, zullen wij uw gegevens verwerken. Twee jaar na het einde van de lidmaatschap zullen wij uw gegevens verwijderen uit onze database. Het beeldmateriaal zal wegens historische doeleinden bewaard blijven in een archief.

Wat zijn uw rechten?

Om uw privacy te waarborgen kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming u een aantal rechten toe. U heeft het recht op:

 • Inzage
 • Correctie
 • Beperking van de verwerking
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar bij bestuur
 • Gegevensoverdraagbaarheid
 • Het intrekken van uw toestemming

Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw beeldmateriaal, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de vereniging.

Nadat WD een verzoek heeft ontvangen zoals hiervoor omschreven, zal zij hiervan een bevestiging versturen en het verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen. U hoort dan zodra WD een beslissing heeft genomen op uw verzoek. Komen wij er samen niet uit? U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De WD behoudt zich het recht voor om het privacy statement periodiek aan te passen.

Laatst gewijzigd op 31 maart 2020.